วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายชานนท์ หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 28 ราย (กรณีผู้เสียหาย) ผลการพิจารณา ดังนี้
1.มติให้จ่าย จำนวน 14 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 636,741.75 บาท
2.มติให้งดจ่าย จำนวน 8 ราย
3.มติให้ชะลอ จำนวน 6 ราย

 

.
.
.