วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 17 ราย (กรณีผู้เสียหาย) ผลการพิจารณา ดังนี้
1.มติให้จ่าย    จำนวน 11 ราย     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 569,174.50 บาท
2.มติให้งดจ่าย จำนวน 3 ราย
3.มติให้ยกคำขอ จำนวน 2 ราย
4.มติให้ชะลอ  จำนวน 1 ราย

 

.
.
.