ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 5 เรื่อง 5 ราย ผลการพิจารณา ดังนี้
1.มติอนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย รวมเป็นวงเงินอนุมัติทั้งสิ้น 102,000 บาท
2.มติให้ยุติความช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย

 

.
.
.