ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 25 ราย (กรณีผู้เสียหาย 23 ราย จำเลย 2 ราย) ผลการพิจารณา ดังนี้
1.มติให้จ่าย จำนวน 14 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 550,874.50 บาท
2.มติให้งดจ่าย จำนวน 7 ราย
3.มติให้ยกคำขอ จำนวน 4 ราย

 

.
.
.