ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวเกศกนก หลวงคำแดง และ นางสาวกนกพร ยาประเสริฐ นิติกร เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ร่วมกับกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ “การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เยาวชนควรรู้” ณ โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน

 

.
.
.