ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพนธ์ 2564  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางอาทิตยา หมื่นเทพ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.