วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.