ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://chiangmai.moj.go.th/news/109

 

ลิงค์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

 

 

 

 

.
.
.