วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 นายเจริญ น้อยพินิจผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางสาวสุวิพา สุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ ว่าที่ร.ต.หญิงกาญจม์สุธินี อังกูรวัฒนะ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.