วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวสุวิพา สุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาค ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

.
.
.