ขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ตามลิงค์ต่อไปนี้

https://itas.nacc.go.th/go/eit/cg97md

  

.
.
.