วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 36 ราย (กรณีผู้เสียหาย 34 ราย จำเลย 2 ราย) ผลการพิจารณา ดังนี้
1. มติให้จ่าย (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 26 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,517,578.25 บาท
2. มติให้งดจ่าย (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 4 ราย
3. มติให้ยกคำขอ จำนวน 6 ราย (กรณีผู้เสียหาย 4 ราย,กรณีจำเลย 2 ราย)

 

.
.
.