วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 24 ราย (กรณีผู้เสียหาย) ผลการพิจารณา ดังนี้
1. มติให้จ่าย (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 23 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,020,240.50 บาท
2. มติให้งดจ่าย (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 1 ราย

 

.
.
.