วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2564 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 36 ราย (กรณีผู้เสียหาย 35 ราย กรณีจำเลย 1 ราย)
ผลการพิจารณา ดังนี้
1. มติให้จ่าย รวม 30 ราย (กรณีผู้เสียหาย 30 ราย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,331,422.75.00 บาท
2. มติไม่จ่าย รวม 6 ราย
- งดจ่าย (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 5 ราย
- ยกคำขอ (กรณีจำเลย) จำนวน 1 ราย

 

 

 

.
.
.