วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 9 ราย (กรณีผู้เสียหาย)

ผลการพิจารณา ดังนี้  1. มติให้จ่าย (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 8 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 424,327.60 บาท
                          2. มติให้งดจ่าย (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 1 ราย

 

.
.
.