วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 35 ราย (กรณีผู้เสียหาย 28 ราย กรณีจำเลย 7 ราย)
ผลการพิจารณา ดังนี้
1. มติให้จ่าย (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 26 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,244,161.01 บาท
2. มติให้งดจ่าย (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 1 ราย
3. มติให้ยกคำขอ (กรณีผู้เสียหาย) จำนวน 1 ราย
4. มติให้ยกคำขอ (กรณีจำเลย) จำนวน 7 ราย

 

 

.
.
.