วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2565  โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 5 เรื่อง 5 ราย (กรณีขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยจำนวน 3 เรื่อง 3 ราย กรณีขอช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวน 2 เรื่อง 2 ราย ) และกรณีพิจารณาในเรื่องเดิม (ขอยุติคำขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 3 เรื่อง 3 ราย)  โดยที่ประชุมพิจารณามีมติดังนี้
1. มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือกรณีขอปล่อยชั่วคราว  3 เรื่อง 3 รายรวมวงเงินอนุมัติ 500,000 บาท
2. มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือกรณีขอช่วยเหลือในการดำเนินคดี 2 เรื่อง 2 ราย วงเงินอนุมัติค่าทนายความไม่เกิน 30,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เบิกจ่ายตามจริง)
3. มีมติยุติคำขอรับความช่วยเหลือกรณีขอยุติคำขอฯ 3 เรื่อง 3 ราย

 

.
.
.