วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง 4 ราย (กรณีขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยจำนวน 4 เรื่อง 2 ราย กรณีขอช่วยเหลือในการดำเนินคดี (ค่าพาหนะเดินทาง) จำนวน 1 เรื่อง 1 ราย และกรณีพิจารณายุติคำขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2 เรื่อง 2 ราย)

โดยที่ประชุมพิจารณามีมติดังนี้
1. มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือกรณีขอปล่อยชั่วคราว 4 เรื่อง 2 รายรวมวงเงินอนุมัติ 400,000 บาท
2. มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือกรณีขอช่วยเหลือในการดำเนินคดี (ค่าพาหนะเดินทาง) จำนวนเรื่อง 1 เรื่อง 1 ราย รวมวงเงินอนุมติค่าพาหนะเดินทาง (เบิกจ่ายตามจริง)
3. มีมติยุติคำขอรับความช่วยเหลือกรณียุติคำขอฯ 2 เรื่อง 2 ราย

 

.
.
.