วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 5 เรื่อง 44 ราย (กรณีขอช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวน 4 เรื่อง 43 ราย และกรณีพิจารณายุติคำขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 1 เรื่อง 1 ราย)

โดยที่ประชุมพิจารณามีมติดังนี้
1. มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือกรณีขอช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวนเรื่อง 4 เรื่อง 43 ราย รวมวงเงินอนุมัติค่าทนายความเรื่องละไม่เกิน 30,000 บาท และค่าฤชาธรรมเนียมเบิกจ่ายตามจริง
2. มีมติยุติคำขอรับความช่วยเหลือกรณีขอยุติคำขอฯ 1 เรื่อง 1 ราย  ในครั้งนี้ไม่มีเรื่องพิจารณากรณีขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

 

.
.
.