วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่  3/2565 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา  รวมทั้งสิ้น 27 ราย เป็นกรณีผู้เสียหายทั้ง 27ราย
ในครั้งนี้ไม่มีเรื่องพิจารณากรณีจำเลย

ผลการพิจารณา ดังนี้
1. มติให้จ่าย จำนวน 21 ราย   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,199,294 บาท
2. มติให้งดจ่าย จำนวน 4 ราย
3. มติให้ยกคำขอ จำนวน 2 ราย

 

.
.
.