วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 15 ราย เป็นเรื่องพิจารณาใหม่ กรณีผู้เสียหาย 12 ราย กรณีจำเลย 2 ราย และเรื่องเดิมกรณีทบทวน 1 ราย


ผลการพิจารณา ดังนี้
 เรื่องพิจารณาใหม่
      1. มติให้จ่ายกรณีผู้เสียหาย จำนวน 9 ราย   รวมเป็นเงิน 518,264 บาท
      2. มติให้งดจ่าย กรณีผู้เสียหาย จำนวน 2 ราย
      3. มติให้ยกคำขอ กรณีผู้เสียหาย จำนวน 1 ราย
      4. มติให้จ่ายกรณีจำเลย จำนวน 1 ราย    รวมเป็นเงิน 123,675 บาท
      5. มติให้ยกคำขอกรณีจำเลย จำนวน 1 ราย   
รวมเป็นเงินอนุมัติทั้งสิ้น 641,939 บาท

  สำหรับกรณีพิจารณาในเรื่องเดิม จำนวน 1 รายนั้น มีมติให้ยกคำขอ

 

.
.
.