วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณtอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 21 ราย กรณีผู้เสียหาย 18 ราย กรณีจำเลย 3 ราย
ผลการพิจารณา ดังนี้
เรื่องพิจารณาใหม่
1. มติให้จ่ายกรณีผู้เสียหาย จำนวน 16 ราย     รวมเป็นเงิน 669,825 บาท
2. มติให้งดจ่าย กรณีผู้เสียหาย จำนวน 1 ราย
3. มติให้ยกคำขอ กรณีผู้เสียหาย จำนวน 1 ราย
4. มติให้ยกคำขอ กรณีจำเลย จำนวน 3 ราย   

รวมเป็นเงินอนุมติทั้งสิ้น 669,825 บาท

 

.
.
.