วันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด  ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 1 เรื่อง 1 ราย เป็นกรณีขอความช่วยเหลือในการดำเนินคดี ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือเป็น ค่าทนายความ ไม่เกิน 30,000 บาท
ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เบิกจ่ายตามจริง ในครั้งนี้ไม่มีเรื่องพิจารณากรณีขอรับความช่วยเหลือในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

 

.
.
.