วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2565  โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายชานนท์ หันสวาสดิ์  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 3 เรื่อง 5 ราย เป็นกรณีขอความช่วยเหลือในการดำเนินคดี ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือเป็น ค่าทนายความ รายละไม่เกิน 30,000 บาท  ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เบิกจ่ายตามจริง ในครั้งนี้ไม่มีเรื่องพิจารณากรณีขอรับความช่วยเหลือในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

 

.
.
.