วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายชานนท์ หันสวาสดิ์  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 24 ราย เป็นกรณีผู้เสียหายทั้ง 24 ราย
ผลการพิจารณา ดังนี้
เรื่องพิจารณาใหม่
1. มติให้จ่ายกรณีผู้เสียหาย จำนวน 22 ราย    รวมเป็นเงิน 1,151,403.75 บาท
2. มติให้งดจ่าย กรณีผู้เสียหาย จำนวน 2 ราย  รวมวงเงินอนุมัติจ่ายจำนวน 1,151,403.75 บาท
ในครั้งนี้ไม่มีเรื่องพิจารณากรณีจำเลย

 

.
.
.