ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex meeting เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในกลุ่มจังหวัด และร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัด 10 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน)

 

 

 

.
.
.