ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจม์สุธินี อังกูรวัฒนะ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและยกระดับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
.
.
.