ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  นางนุชจณี นนทผล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง นวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริตในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและยกระดับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
.
.
.