วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  นาย เจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนะนำการเข้าใช้ Application Justice Care ในโครงการอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 17 / 2565  ณ วิทยาลัยการปกครองดอยสะเก็ด อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 95 คน

.
.
.