ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565  นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้น กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน บรรยาย หัวข้อ “พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ” และหัวข้อ “กองทุนยุติธรรม” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอพร้าวเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าว ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.