วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในภาคี ลงพื้นในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่  ครั้งที่ 12 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ออน ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจการให้บริการของหน่วยงาน

.
.
.