ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 ในการลงพื้นที่ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

.
.
.