วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสิระกาญจน์ มูลแก้ว พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสียและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ณ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.