เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายชานนท์ หันสวาสดิ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชนฯ ในหัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของประชาชน สิทธิของผู้ต้องหาและผู้เสียหายในคดีอาญา” “ความสำคัญของสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ” และ “หนี้นอกระบบผ่านเกม The Choice” ณ ริมดอยรีสอร์ท ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จำนวน 50 คน

.
.
.