เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางสาวสิระกาญจน์ มูลแก้ว ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นวิทยากรหลักธรรมนำชีวิต รู้คิด รู้ทันกฎหมาย

.
.
.