วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นางสาวนกพร ยาประเสริฐ ตำแหน่งนิติกร  เข้าร่วม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังโปรแกรมการแก้ไข ฟื้นฟู ผู้ต้องขัง ในรูปแบบ Online หัวข้อ “กฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดต่อเพศ”

 

.
.
.