วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting) โดยนายสมคิด ปริมิตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 หน่วยงาน โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนภารกิจของ กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ และสามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน หรือเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เร่งด่วน

 

.
.
.