วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ เข้าร่วมอภิปรายให้ความรู้ โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สวำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน

.
.
.