วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด  ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณาเป็นกรณีเรื่องพิจารณาใหม่ รวมทั้งสิ้น 5 เรื่อง 6 ราย ดังนี้
   1. กรณีขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวน 2 เรื่อง 3 ราย ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจ้างทนายความ รายละ ไม่เกิน 30,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เบิกจ่ายตามจริง
  2. กรณีขอรับความช่วยเหลือในการปล่อยชั่วคราว จำนวน 1 เรื่อง 1 ราย ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือเป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว จำนวน 500,000 บาท
  3. กรณีขอยุติคำขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2 เรื่อง 2 ราย

 

.
.
.