วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565 และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

 

.
.
.