ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565  นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบนางนุชจณี นนทผล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์

 

.
.
.