ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

.
.
.