วันที่ 10 สิงหาคม 2565  นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกำชับการดำเนินการ ตามแนวทางในการติดตามเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ และประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง โดยศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์

.
.
.