วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และนายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา รวมทั้งสิ้น 13 ราย เป็นกรณีผู้เสียหาย 10 ราย และ กรณีจำเลย 3 ราย
ผลการพิจารณา ดังนี้
กรณีผู้เสียหาย 10 ราย
1. มติให้งดจ่าย จำนวน 1 ราย
2. มติให้ยกคำขอ จำนวน 1 ราย
3. มติให้จ่าย จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 568,358 บาท
กรณีจำเลย 3 ราย
1. มติให้ยกคำขอ จำนวน 2 ราย
2. มติให้จ่าย จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 235,720 บาท
รวมเป็นเงินอนุมัติจ่าย จำนวน 804,078 บาท

 

 

.
.
.