วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายสุวัฒน์ สงปรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด เป็นประธานการประชุม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และเครือข่ายร่วมเป็นกรรมการในการประชุมฯ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

.
.
.