ในวัน 22 สิงหาคม 2565  นายเจริญ น้อยพินิจ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางนุชจณี นนทผล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้แทนองค์กรที่เคยร่วมดำเนินการ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

.
.
.