ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

โดยกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1  รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 
ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ

.
.
.