ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชานนท์ หันสวาสดิ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน โดยมีเป้าหมายเป็นประชาชนในตำบลแม่สอย จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย

 

.
.
.