วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอมเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


.
.
.