ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ได้จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 10 ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex meeting เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในกลุ่มจังหวัด และร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัด 10 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน)

 

.
.
.